Privacystatement

STG Waterland  hecht veel waarde aan de bescherming van jullie persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jullie persoonsgegevens in onze ledenadministratie.  Wij houden ons aan de wet- en regelgeving. 

Dit betekent in de praktijk dat wij ten minste:

  • jullie persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • verwerking van jullie persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jullie persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Jullie persoonsgegevens worden door STG Waterland verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en annuleringen.
  • Berekenen en vereffenen van de verschuldigde contributie aan STG Waterland.
  • Aanvragen van abonnementen.

Bij de aanvraag van deze abonnement vertrekt STG Waterland persoonsgegevens aan  Jaap Edenbaan in Amsterdam en De Westfries in Hoorn.  Verder verstrekken wij uw gegevens niet aan derden tenzij dit wettelijk verplicht is.

STG Waterland heeft de ledenadministratie professioneel afgeschermd. Alleen bestuursleden en onze webmaster hebben toegang. Trainers krijgen alleen de informatie die nodig is voor het samenstellen van de groepen. Om het sociale aspecten van het vereniging te bevorderen, krijgt iedere schaatser van een trainingsuur de contactgegevens van de andere schaatsers van alleen zijn eigen groep. Uiteraard zijn deze gegevens alleen toegankelijk met een inlog. Wij bewaren persoonsgegevens van opgezegde leden niet langer dan drie jaar. 

Iedereen heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u geregistreerd hebben. U kunt hiervoor contact opnemen met ledenadministratie@stgwaterland.nl. Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken voor vragen, opmerkingen of klachten. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy statement STG Waterland dd 30 mei 2018